Details

Title

Quantitative assessments of benthic and epiphytic fauna of meioinvertebrates of small water bodies of anthropogenic origin
Ocena ilościowa fauny naroślinnej i fauny osadów dennych meiobezkręgowców w małych zbiornikach wodnych pochodzenia antropogenicznego

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×