Details

Title

Kolizje przestrzenne i konfl ikty społeczne - gra o przestrzeń - rozwój zrównoważony a równoważenie rozwoju
Spatial Collisions and Social Confl icts – the Game of Space – Sustainable Development and Balancing Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×