Applied sciences

Archives of Environmental Protection

Content

Archives of Environmental Protection | 2020 | vol. 46 | No 1 |

Instructions for authors

Instrukcja dla Autorów
Archives of Environmental Protection jest kwartalnikiem wydawanym wspólnie przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN oraz Komitet Inżynierii Środowiska PAN. Dzięki współpracy z gronem wybitnych naukowców z całego świata, chcemy oddawać w ręce czytelników starannie wyselekcjonowane, najciekawsze i najbardziej wartościowe teksty, prezentujące najnowszy stan badań w zakresie inżynierii i ochrony środowiska.
Zakres tematyczny
W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim oryginalne prace badawcze, dotyczące takich zagadnień jak:
- Ocena jakości powietrza oraz jego oczyszczanie, ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza;
- Technologie oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych;
- Technologie w gospodarce odpadami w zakresie unieszkodliwiania/odzysku;
- Hydrologia, ocena jakości wód, oczyszczanie wód;
- Ochrona, rewitalizacja i remediacja gleb;
- Przemiany i transport zanieczyszczeń organicznych/nieorganicznych w środowisku;
- Techniki pomiarowe stosowane w inżynierii i monitoringu środowiska;
- Inne zagadnienia wiążące się bezpośrednio z inżynierią i ochroną środowiska.
Przyjmujemy również prace przeglądowe mające charakter „critical review”, czyli krytycznego przeglądu aktualnego stanu wiedzy na dany temat związany bezpośrednio z tematyką ochrony i inżynierii środowiska.
W przypadku braku pewności czy Państwa artykuł mieści się w zakresie tematycznym czasopisma, prosimy o przesłanie abstraktu na adres mailowy: aep@ipis.zabrze.pl
Przygotowanie artykułu
Materiały przekazywane do redakcji powinny być przygotowane zgodnie z podanymi niżej wytycznymi:
• Całość artykułu (wraz z rysunkami, tabelami, streszczeniem oraz bibliografią) nie powinna przekraczać objętości 20 stron. W przypadku przekroczenia wspomnianej objętości artykułu, zalecamy wcześniejszy kontakt z redakcją.
• Praca musi zostać przesłana do redakcji w języku angielskim.
• Artykuł powinien zostać złożony do redakcji w formacie doc lub docx w formie trzech plików: – text.doc – plik zawierający całość tekstu, bez tytułu, słów kluczowych, nazwisk autorów i afiliacji, bez tabel oraz rysunków; – figures.doc – plik zawierający wszystkie rysunki wraz z podpisami; – tables.doc – plik zawierający wszystkie tabele wraz z podpisami;
• Teksty należy przygotować w formacie A4; marginesy: 2,5 cm; czcionka: Times New Roman 12 pkt.; interlinia: 1,5. Tekst powinien zostać podzielony logicznie na rozdziały i podrozdziały zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami redagowania artykułów naukowych. W tekście powinny zostać oznaczone miejsca, w których umieszczone mają zostać tabele i rysunki.
• Opisy rysunków powinny być zwięzłe i czytelne, wykonane pismem odpowiedniej wielkości tak, aby zachować ich czytelność po zmniejszeniu. Prosimy o unikanie umieszczania na rysunkach opisów słownych, które zaleca się podać w podpisie lub tekście artykułu. Wykresy należy zamieszczać bez ramki, ale domknięte również z prawej strony. Legenda do wykresu powinna znajdować się pod nim i być zamieszczona również bez ramki.
• Tabele zawsze powinny być podzielone na kolumny. W przypadku tabel zawierających dużo wyników, muszą być one również podzielone na wiersze aby zachować ich czytelność.
• Literatura w treści artykułu powinna być cytowana poprzez podanie w nawiasie nazwiska i roku publikowania pracy np. (Nowak 2019). W przypadku dwóch autorów cytowanej pracy należy podać obydwa nazwiska połączone „and” oraz rok publikacji np. (Nowak and Kowalski 2019). W przypadku wielu autorów cytowanej pracy należy podać nazwisko pierwszego autora, skrót „et al.” i rok publikowania pracy np. (Kowalski et al. 2019). Gdy w jednym miejscu autor odnosi się do kilku publikacji należy poszczególne cytowania oddzielić przecinkiem np. (Kowalski et al. 2019, Nowak 2019, Nowak and Kowalski 2019). Źródła internetowe powinny być cytowane podobnie jak inne teksty, tj. należy podawać autora i rok powstania danej publikacji.
• Zestawienie cytowanej literatury powinno być zamieszczone na końcu artykułu, uporządkowane alfabetycznie według nazwiska pierwszego z autorów. Wykaz literatury powinien zostać sporządzony według następujących zasad:
1. Czasopismo: Nazwiska i inicjały imion. (rok). Tytuł Artykułu, Nazwa Czasopisma, wolumin, numer, strony, DOI. Przykład: Nowak, S.W., Smith, A.J. & Taylor, K.T. (2019). Title of article, Archives of Environmental Protection, 10, 2, pp. 93–98, DOI: 10.24425/aep.2019.126330.
2. Książka: Nazwiska i inicjały imion. (rok). Tytuł, Nazwa Wydawnictwa, miejsce i rok wydania. Przykład: Kraszewski, J. & Kinecki, K. (2019). Book Title, Prace i Studia, Zabrze 2019.
3. Praca zbiorowa pod redakcją: Nazwiska i inicjały imion autorów tekstu. (rok). Tytuł cytowanego rozdziału, in: Tytuł, nazwiska i inicjały imion redaktora/redaktorów. (Ed)/(Eds). Nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, strony. Przykład: Reynor, J. & Taylor, K.T. (2019). Title of chapter, in: Title of the cited book, Kaźmierski, I. & Jasiński, C. (Eds.). Prace i Studia, Zabrze, pp. 145–189.
4. Źródła internetowe: Nazwiska i inicjały imion lub nazwa instytucji publikującej dany tekst. (rok). Tytuł, (adres strony (czas dostępu)). Przykład: Kowalski, M. (2018). Title, (http://www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/2009/ (03.12.2018)).
5. Patenty: Orszulik, E. (2009). Palenisko fluidalne, Patent polski: nr PL20070383311 20070910 z 16 marca 2009. Smith, I.M. (1988). U.S. Patent No. 123,445. Washington, D.C.: U.S. Patent and Trademark Office.
6. Materiały publikowane w języku innym niż angielski: Tytuły cytowanych materiałów powinny być przetłumaczone na język angielski. Na końcu przypisu, w nawiasie, powinna znaleźć się informacja na temat języka w jakim artykuł został opublikowany. Przykład:
Nowak, S.W. & Taylor, K.T. (2019). Title of article in English, Journal Name, 10, 2, pp. 93–98, DOI: 10.24425/aep.2019.126330. (in Polish)
Rozdział References powinien zawierać maksymalnie 30 pozycji w przypadku oryginalnych prac badawczych.
Przyjęcie artykułu do redakcji
Złożenie artykułu w redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora(ów), że praca nie była dotychczas publikowana i nie jest zgłoszona do publikacji w żadnym innym czasopiśmie. Autorzy przyjmują także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich praw do jej zgłoszenia. Artykuły należy przesyłać drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczny System Obsługi Redakcji, dostępny pod adresem internetowym: www.editorialsystem.com/aep. Prosimy o przesyłanie propozycji przynajmniej 4 potencjalnych recenzentów, w tym 2 z zagranicy, wraz z ich adresami e-mail.
Procedura recenzowania
Wszystkie nadesłane do redakcji artykuły oceniane są przez Kolegium Redakcyjne. Jeśli zostaną pozytywnie zaopiniowane przez co najmniej dwóch redaktorów, Redaktor Naczelna wraz z Redaktorami Działowymi dokonuje wyboru dwóch niezależnych recenzentów spośród autorytetów uznanych w danej dyscyplinie. Recenzenci zostają poproszeni o wykonanie recenzji, otrzymują tekst artykułu (bez danych personalnych autorów) oraz formularze recenzji obowiązujące w czasopiśmie, w uzasadnionych przypadkach poszerzone o dodatkowe pytania dotyczące artykułu. Czas oczekiwania na recenzje wynosi od 1 do 4 miesięcy.
Po zakończeniu procesu recenzowania Autorzy są informowani o jego wynikach oraz – jeżeli obie recenzje są pozytywne – proszeni o naniesienie sugerowanych poprawek. Następnie poprawiona praca jest weryfikowana przez redakcję pod kątem merytorycznym i edytorskim.
Akceptacja artykułu do druku
O przyjęciu pracy do druku decydują: opinie niezależnych recenzentów i akceptacja redakcji. Jeżeli w opinii recenzentów tekst wymaga dużych zmian, redakcja może zrezygnować z jego publikacji pomimo pozytywnych recenzji.
Po przyjęciu artykułu do druku Autorzy zostają o tym poinformowani, a także poproszeni o dokonanie opłaty za publikację oraz o przesłanie na adres redakcji wypełnionego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich.
Weryfikacja językowa i korekta autorska
Wszystkie artykuły publikowane na łamach Archives of Environmental Protection przechodzą profesjonalną weryfikację językową. W przypadku bardzo wielu błędów językowych uniemożliwiających zrozumienie tekstu, artykuł zostaje odesłany do autorów z prośbą o ponowne przetłumaczenie wskazanych fragmentów lub – w skrajnych przypadkach – całości tekstu. Po weryfikacji językowej artykuł zostaje przygotowany do druku. Ostatnim etapem procesu publikacji jest korekta autorska. Autorzy otrzymują złożoną wersję artykułu z prośbą o naniesienie ostatnich poprawek.
Opłata za publikację
Redakcja czasopisma nie pobiera opłat za przyjęcie artykułu do procesu redakcyjnego. Koszt opublikowania artykułu w czasopiśmie wynosi:
• 20 EUR/80 zł za stronę czarno-białą lub w odcieniach szarości,
• 30 EUR/120 zł za stronę kolorową.
Wpłat w złotówkach należy dokonywać na nr konta:
Bank BGK.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
Wpłat w EUR należy dokonywać na nr konta:
Bank BGK.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
IBAN: PL 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
SWIFT: GOSKPLPW
Prosimy o każdorazowe informowanie Redakcji o dokonaniu opłaty za publikację oraz o przesyłanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.
Archives of Environmental Protection
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze
Tel.: +48-32-271 64 81
Fax: +48-32-271 74 70

Additional info

Abstracting & Indexing

Archives of Environmental Protection is covered by the following services:

AGRICOLA (National Agricultural Library)

AGRIS

Arianta

Baidu Scholar

BazTech

CABI (over 50 subsections)

Chemical Abstracts Service (CAS) - CAplus

Chemical Abstracts Service (CAS) - SciFinder

CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)

CNPIEC

Dimensions

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO (relevant databases)

EBSCO Discovery Service

Engineering Village

FSTA - Food Science & Technology Abstracts

Genamics JournalSeek

GeoArchive

GeoRef

Google Scholar

Index Copernicus

Inspec

Japan Science and Technology Agency (JST)

J-Gate

Journal Citation Reports/Science Edition

JournalTOCs

KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)

Microsoft Academic

Naviga (Softweco)

Primo Central (ExLibris)

ProQuest (relevant databases)

Publons

ReadCube

Reaxys

SCOPUS

Sherpa/RoMEO

Summon (Serials Solutions/ProQuest)

TDNet

TEMA Technik und Management

Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

WanFang Data

Web of Science - Biological Abstracts

Web of Science - BIOSIS Previews

Web of Science - Science Citation Index Expanded

WorldCat (OCLC)

This page uses 'cookies'. Learn more